Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được thực hiện tại cơ quan nào?

Trả lời có tính chất tham khảo

"Chứng thực bản sao từ bản chính" là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

"Chứng thực chữ ký" là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực.

Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký như sau:

-  Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

+ Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giầy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chứng thực các việc nêu trên và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

+ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực các việc nêu trên và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

+ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài; chữ ký người dịch trong các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chứng thực các việc theo thẩm quyền và đóng dấu của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định nêu trên không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com