Dịch văn bản

Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25 thang 08 năm 2008

Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25 thang 08 năm 2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Dịch văn bản

Dịch văn bản

Ngày nay khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Một câu hỏi đặt ra cho sự phát triển nói riêng của mỗi cơ quan, doanh nghiêp, cá nhân và sự phát triển chung của toàn xã hội