Lệ phí lãnh sự

Lệ phí lãnh sự

Lệ phí lãnh sự

Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng cho Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài