UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ..........

Số:  .........../UBND-NV

V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh, chữ ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày  07 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Công an tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Công văn số 1939/BNG-LS ngày 29/5/2013 của Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký, chức danh của các cơ quan tổ chức và người có thẩm quyền ký cấp, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu,

Theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, việc hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự căn cứ vào mẫu con dấu, chữ ký, chức danh được thông báo chính thức cho Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh),

Để thực hiện tốt Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến Nghị định số 111/2011/NĐ-CP; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc giới thiệu mẫu con dấu, chức danh, chữ ký theo đúng quy định (rà soát những đơn vị chưa giới thiệu và thông báo bổ sung những đơn vị có thay đổi); Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo cho Bộ Ngoại giao. Các mẫu con dấu, chữ ký và chức danh được tập hợp thành 03 bộ, mỗi bộ lập một danh sách chung (bao gồm các đơn vị trực thuộc).

2. Công an tỉnh tập hợp, giới thiệu mẫu con dấu, chức danh, chữ ký của công an huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn gửi Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh), đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lưu ý: Khi có bất cứ thay đổi nào về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và mẫu chữ ký, chức danh của người có thẩm quyền đã được giới thiệu, các cơ quan, đơn vị cần thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để kịp thời cập nhật danh sách và để có cơ sở giải quyết yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(Mẫu văn bản thông báo mẫu con dấu, chữ ký và chức danh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao gửi kèm).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi mẫu thông báo về  Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/6/2013 để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng CNTT-CB;

- Lưu: VT, NC, NV.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

(TÊN CƠ QUẢN CHỦ QUẢN)

TÊN CƠ QUAN

Số:  ..............................

V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh, chữ ký

    Mẫu LS/HPH-2012/GT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày  07 tháng 6 năm 2014


               VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CON DẤU, CHỮ KÝ VÀ CHỨC DANH                                                                         

           Kính gửi:      - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao

                              - Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, (Tên cơ quan) xin giới thiệu:

1. Tên cơ quan: ..........................................................................................

2. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu

 

 


3. Họ tên, chức danh và mẫu chữ ký người được giới thiệu (kèm theo)

Xin thông báo Quý Cơ quan biết để phối hợp công tác./.

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu VT.

(QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ )

              (Chữ ký, con dấu)

                   Họ và tên

 

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com