Giá trị của bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đã có dấu chứng thực của phòng tư pháp có thời hạn là bao lâu?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Phòng tư pháp cấp huyện có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Do đó, việc chứng thực của Phòng tư pháp đối với bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh là chứng thực chữ ký của người đã dịch bản dịch đó. Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Như vậy, chứng thực chữ ký của người dịch trong bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh là một thủ tục hành chính nhằm chứng minh chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người đã dịch bản dịch đó. Nghị định 79/2007/NĐ-CP không quy định về thời hạn có giá trị của bản dịch, mà chỉ quy định về giá trị pháp lý của chữ ký được chứng thực.  

CÔNG TY TNHH MAI SÁNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự

2. Xin chứng nhận Đại sứ quán các nước phục vụ cho việc Hợp pháp hóa lãnh sự

3. Dịch thuậtDịch công chứngSao y bản chính các tài liệu phục vụ cho việc HPH

4. Hoàn thiện hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự cho khách hàng

Hãy gọi (04) 39 878 616 và gửi tài liệu vào Email: maisang109@gmail.com