Văn bản từ nước Hà Lan

Đất nước và con người Hà Lan

Đất nước và con người Hà Lan

Hà Lan là một đất nước cung cấp dịch vụ toàn cầu, có một thái độ cởi mở với thế giới. Hà Lan mở rộng cửa để kinh doanh,đồng thời cũng mở rộng xã hội và văn hóa