VB được miễn HPH

Văn bản được miễn HPH

Văn bản được miễn HPH

Danh sách các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2013